Voor 16u besteld? Volgende werkdag geleverd!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Vlaamsche Leeuw

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Onze gegevens:

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO NV
1ste Linieregimentstraat 15
8710 Ooigem
België
Btw-nummer: 0429 123 446
E-mail: info@debrouwerijvanvlaanderen.com
Telefoon: 056 66 93 24

After Office 
Roggestraat 1
8710 Wielsbeke
E-mail: jonith.herman@afteroffice.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen aan -18 jarigen. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. 

 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop ‘Ik ga bestellen’. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of, bij diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 3 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. 

 5. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar webwinkel@webshop-vlaamscheleeuw.com. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 6. Producten die geopend of verbruikt zijn na het uitpakken worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

 7. Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen als: de uitvoering van de dienst is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande instemming.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen… Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzenden kost €5,75 inclusief btw.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 3. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.

 4. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.

 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 1. Als je toch klachten hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via webwinkel@webshop-vlaamscheleeuw.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

Privacy Policy

1. Waarom deze privacyverklaring?

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform www.webshop-vlaamscheleeuw.com is een initiatief van:

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO NV
1ste Linieregimentstraat 15
8710 Ooigem
België
Btw-nummer: 0429 123 446
E-mail: info@debrouwerijvanvlaanderen.com
Telefoon: 056 66 93 24

In samenwerking met

After Office 

Roggestraat 1

8710 Wielsbeke

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO:

Gegevens van klanten

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
Als u het platform/de website van DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@debrouwerijvanvlaanderen.com

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO. DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
Gedurende de periode die DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
Wanneer DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
Gedurende de periode die DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@debrouwerijvanvlaanderen.com

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@debrouwerijvanvlaanderen.com

6.5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal DE BROUWERIJ VAN VLAANDEREN – AXIO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@debrouwerijvanvlaanderen.com

Axio NV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan naar aanleiding van dit contract.

SiteLock

Algemene voorwaarden & privacy police

Even je leeftijd controleren

In België mag je alcoholische dranken kopen wanneer je 18 jaar bent of ouder. Ben jij oud genoeg om bier te kopen?